Octaedro, último prototipo. 1976

Octaedro, último prototipo. 1976