Horizon magenta 2010 170 x 150 cm. Acrilyc on canvas.

"Horizon magenta" 2010 170 x 150 cm. Acrilyc on canvas.