Eunomia 2015 190 x 190 cm. Acrilyc on canvas.

Eunomia 2015 190 x 190 cm. Acrilyc on canvas.